Triple Blend LearningTM


Het concept van Triple Blend LearningTM omvat drie geïnte- greerde componenten:

(1) De cursist verdiept zich als eerste in de essentiële, meer theoretische onderdelen van de leergang door één of meerdere e-learning modules te volgen, afgesloten met een toetsing. Voordat zij of hij wordt toegelaten tot de op praktijkoefening georiënteerde component, wordt van haar of hem verwacht de afsluitende toetsing over de e-learning modules met succes te hebben afgerond.

(2) De volgende component bestaat uit één of meerdere sessies in een klassikale of groepssetting die gericht is op praktische beheersing van specifieke vaardigheden. Na een korte reprise van de online geleerde theorie, wordt de groep aan het werk gezet met oefeningen en/of werk gerelateerde simulaties. Afhankelijk van het onderwerp, de concrete behoeften en het doel, breiden we deze component uit met coaching on the job, als de ultieme vorm van leren op de werkplek. Voor het creëren van eigenaarschap en het ontwikkelen van een duurzame leercultuur, gaan de cursisten op basis van eigen leerdoelen zelfstandig aan de slag, op afgesproken momenten gevolgd door de trainer, die het zelfstandig leerproces in de vorm van coaching, supervisie of intervisie begeleidt.

(3) De innovatieve component ten opzichte van conventionele vormen van blended learning is die van interactief video-leren. Cursisten worden per e-mail of per app op vaste tijden persoonlijk uitgenodigd om gebruik te maken van zogenaamde ‘Interactieve Impulsen’: gevraagd wordt om in de weken aansluitend op de praktijkoefening een reeks korte interactieve video’s (van 2 à 3 minuten) te bekijken en tijdens het kijken interactieve opdrachten uit te voeren, die:

  • De vertrouwde werkplek weergeven, waarin de kijker door een rechtstreekse aansluiting bij haar of zijn belevingswereld zich persoonlijk en als professional kan herkennen;
  • De focus leggen op één of meerdere centrale aspecten van de gestelde leerdoelen, met als primair oogmerk een meer succesvolle uitvoering van de eigen, specifieke, professionele rol binnen de organisatie;
  • De kijker individueel uitnodigen om één of meerdere praktijksituaties voor zichzelf beargumenteerd te beoordelen en daarin haar of zijn eigen keuzes te bepalen;
  • De kijker telkens na het bepalen van diens keuze onmiddellijk voorzien van relevante, toegespitste feedback met daarbij de aanmoediging om de eigen performance (verder) te verbeteren in een SMART geformuleerde call to action;
  • Over de leerresultaten per cursist, inzicht geven in de vorm van geautomatiseerde managementrapportage.

De drie meest prominente voordelen van TBL zijn efficiëntie (in termen van aantoonbaar leerrendement), toegankelijkheid en – last but not least – de meetbaarheid van concreet behaalde leerresultaten.

Met dit concept wordt maximaal ingezet op:

  • De verbinding tussen praktijk en theorie, geënt op een voor de cursisten bekende casuïstiek;
  • Een grote diversiteit aan leervormen, waardoor leren als aantrekkelijk, uitdagend en leuk wordt ervaren, met als beoogd resultaat een onmiddellijke toepasbaarheid in het werk;
  • De gerichtheid op transfer en duurzame verandering, die daadwerkelijk meetbaar is;
  • Optimale spreiding van het betreffende leertraject;
  • Het optimaal benutten van de kracht van herhaling.